Zásady zpracování osobních údajů
Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících:

Kdo je správcem osobních údajů?

MM INDUSTRY, s.r.o., IČO: 26833239, Staroměstská 3479, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C40093 (dále jen jako „MM INDUSTRY, s.r.o“);

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě Vaší žádosti o informace.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Pro účely zpracování z titulu oprávněného zájmu MM INDUSTRY, s.r.o. tj.:

 • nabídky produktů a služeb souvisejících s předmětem podnikání;
 • průzkumu nákupního chování MM INDUSTRY, s.r.o.
Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy, zpracováváme vaše osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 3 roky.

Komu smíme osobní údaje poskytnout?

Subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jaká máte práva ohledně osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme

Právo na opravu osobních údajů

 • Máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • Toto právo máte i v případě, pokud již MM INDUSTRY, s.r.o. osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti;

Jakým způsobem MM INDUSTRY, s.r.o zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci?

Ne, poskytování služeb MM INDUSTRY, s.r.o. nevyžaduje, abychom předávali Vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím

Kde můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů?

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Tyto zásady může MM INDUSTRY, s.r.o. příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby MM INDUSTRY, s.r.o. dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: info@mmindustry.cz

 

Ve Frýdku-Místku dne 29. 3. 2019, MM INDUSTRY, s.r.o.